You are here: Home / Услуги / Съплай Чейн ЕООД

Съплай Чейн ЕООД

     София, ул. Ловен парк 1  0886 277 735

Съплай Чейн ЕООД

Аз съм Павлина Цветанова – основател и Управител на Съплай Чейн ЕООД.

Имам над 15-годишен опит на различни позиции във веригата за доставки в големи компании основно в сектора на бързооборотните стоки.

Предлаганите от Съплай Чейн ЕООД услуги – консултиране и аутсорсинг на управлението на веригата за доставки

– увеличават продажбите чрез оптимизиране на оперативните дейности в производствени предприятия и търговски компании във всички етапи на развитие.

Приложимост на услугите

1. За големи компании

 • Управление на проекти
 • Оптимизация на процесите и управление на доставчиците
 • Изнесен отдел за управление на: Планиране, Закупуване и снабдяване, Логистика и дистрибуция, Складиране
 • Заместване на персонал (напр. по майчинство)
 • Подготовка за покупка и сливане с друга фирма
 • Времеемки задачи с ниска добавена стойност за възложителя

2. За средни по големина компании

 • Управление на проекти
 • Създаване на организационна структура
 • Обучение на персонала
 • Оптимизация на процесите и управление на доставчиците
 • Добавяне на ноу-хау
 • Внедряване на правила и процедури
 • Изнесен отдел за управление на: Планиране, Закупуване и снабдяване, Логистика и дистрибуция, Складиране
 • Заместване на персонал (напр. по майчинство)
 • Сливане, продажба или покупка на друга фирма
 • Времеемки задачи с ниска добавена стойност за възложителя

3. За малки и стартиращи компании

 • Полагане на основите
 • Обучение на персонала
 • Изнесени услуги за управление на: Планиране, Закупуване и снабдяване, Логистика и дистрибуция, Складиране

Ползи от услугите на Съплай Чейн ЕООД

 • Ползвате външен експерт, който защитава вашите интереси.
 • Разполагате с експертно мнение 24/7.
 • Следене на пазарните тенденции, максимизиране на положителните и минимизиране на негативните ефекти.
 • Преследване на целите до крайното им успешно реализиране.
 • Прилагане на по-добрите практики от вашата и други индустрии.
 • Постоянно търсене на алтернативи и начини за спестяване.
 • Оперативно обслужване на вашата верига за доставки.
 • Ползвате знанията и уменията на експерт на цена, равна на разходите за ваш служител.
 • Възможен контрол от ваша страна по всяко време.
 • Плащате абонаментна такса на база договорен обем работа и критерии за оценка на постиженията.
 • Плащате само когато реално сте получили услугата.
 • Мобилност в България и чужбина
 • В кратки срокове постигаме дългосрочни спестявания и оптимизации

Имам над 15-годишен опит на различни позиции във веригата за доставки в големи компании основно в сектора на бързооборотните стоки.

Comments are closed.

Scroll To Top