You are here: Home / Услуги / Рейнджър СОД

Рейнджър СОД

    Пловдив, ул. Леонардо Да Винчи 7  0888 345 004 / 0882 555 105

Рейнджър СОД

Дружеството е регистрирано по Търговския закон с решение №7043 от 29.11.2002г. на Пловдивски окръжен съд и притежава “Лиценз за извършване на частна охранителна дейност на основание “Закон за частната охранителна дейност” , издаден от Директор ДНСП-гр.София.

Дружеството притежава сертификат за Система за управление на качеството, съгласно изискванията на международния Стандарт ISO 9001:2000.№207383/03.01.2007г. Издаден от BUREAU VERITAS CERTIFICATION и преиздаден през 2009г. От MOODY INTERNATIONAL.

Агенцията осъществява физическа охрана на офиси, административни, стопански и търговски обекти, здравни заведения, складове, училища и производствени предприятия, както и инкасо на парични и стоково материални ценности.

Разполага със звено за монтаж на СОТ, Видеонаблюдение, Пожароизвестяване и пожарогасене. Към настоящия момент фирмата разполага със сътрудници на територията на гр.Пловдив и Пловдивска област. За нашите сътрудници не представляват трудност големината на обекта, сложността му, степента на риска и т.н. За тях е характерна лоялността, коректността и опазването както на фирмената тайна, така и интересите на възложителя.

Разполагаме с униформено облекло, свързочни средства, автомобили, оръжие и всякакъв вид оборудване за извършване на охранителна дейност.

Агенцията поддържа постоянно оперативно сътрудничество и взаимодействие с териториалните структури на МВР за предотвратяване на кражби и посегателства върху охраняваните обекти.

Техническа охрана

Дружеството разполага с обучени технически групи осигуряващи възможност за монтаж на специални технически средства на клиенти

-Монтаж на СОТ,

Сигнално – Охранителната Техника (СОТ) е изключително добро средство за охрана както на открити (автопаркове , площи и др.) така и на закрити (складове,помещения,жилищни площи и др.) обекти при условие че е правилно изградена т.е. :

Извършено е обследване на входовете и изходите и рисковите участъци на даден обект и са предвидени достатъчни охранителни средства, които биха могли надеждно да ги контролират.

Възможност да се избегне човешкият фактор (Възможност за контрол на охраняващите лица)

– Видеонаблюдение

Монтирането на системи за видеонаблюдение и контрол е основен прийом за въвеждането на постоянен контрол над Вашата собственост поради възможността за дистанционно наблюдение и преглеждане на записи.

Използва се като помощ от лицата ,охраняващи обекта както и за контрол върху тях.

Осигурява мощно средство за контрол над Вашия персонал и за чуждите лица имащи достъп до Вашата собственост по време на работния процес .

-Пожароизвестяване и Пожарогасене

Фирмата разполага с огромен опита в изграждането на пожароизвестителни и гасителни инсталации, както и нужният за това квалифициран персонал .

-Структурно окабеляване.

Изграждането и Подръжката на Структурни кабелни системи е още една от услугите, който предлагаме .

Физическа Охрана

Предлага се в следните направления :

-Невъоръжена или въоръжена физическа охрана и осигуряване на контролно пропускателен режим в собствеността на клиента свързано с постоянно дообучаване, контрол и надзор на охранителите действащи на обекта.

-Инсталация на паник бутони на обекта за визможност за постоянна връзка с органите на МВР и радиостанции за връзка между охранителите на обекта, което осигурява възможност за адекватно реагиране в случай на извънредна ситуация.

Възможност за инсталиране на специални средства (сигнално – охранителни системи, видеонаблюдение и др. на обекта) в зависимост от договорените отношения за по пълно покриване на задълженията спрямо клиента и осигуряване на безопасността на охраняваните територии.

Нашите сътрудници по охраната разполагат с утвърдени от МВР униформено облекло и отличителни знаци и са оборудвани с всички необходими за специфичната работа специални средства (Палки, оръжие, средства за комуникация и др. в зависиомост от спецификата на работата и уговорените отношения с клиента).Охраната на обектите се води по утвърден от опита ни (на 10 години и обекти в над 20 населени места) начин .

-охрана на земеделски земи

Дружеството разполага с огромен опит по организирането и извършването на охрана на земеделски земи.

Детективски агенции Пловдив

Агенцията осъществява физическа охрана на офиси, административни, стопански и търговски обекти, здравни заведения, складове, училища и производствени предприятия, както и инкасо на парични и стоково материални ценности.

Comments are closed.

Scroll To Top