You are here: Home / Услуги / Млечна промишленост БМК

Млечна промишленост БМК

           Хасково, Северна индустриална зона, Комплекс Сердика 0893 334 653

Млечна промишленост БМК

С намерението да развиваме и подобряваме дейността на предприятието съобразявайки се, както с нормативните изисквания за дейността в България и ЕС, така и с конюнктурата на пазарите за суровина и на готова продукция, именно с тази цел в края на 2005 година в предприятието беше разработена и успешно внедрена Система за Управление на Качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001-2000.

Oт края на 2007 година в предприятието съобразно изискванията на нормативната уредба беше разработена и успешно внедрена и система за управление на контролните критични точки HACCAP, която се явява една естествена надстройка на СУК по ISO 9001-2000, и сме с намерения до средата на 2010 година да внедрим и сертифицираме новият стандарт на СУК – ISO 22000.

Съобразно изискванията на ДПП (GMP – Good Manufacturing Practices) и HACCAP (Hazard Analyze of Control Critical Points) в предприятието е разработена и се прилага вътрешномониторингова програма за самоконтрол на влаганите основни суровини /сурово краве мляко/ и на произвежданите продукти, съгласно която се извършват физикохимичен и микробилогичен анализ на основната суровина.

С влизането на България в ЕС силно се завишиха критериите, на които трябва да отговаря едно млекопреработвателно предприятие, за да може да осъществява своята дейност законосъобразно.

Тези изисквания ние успешно покрихме до края на 2007 година, като след покриване на тези завишени изисквания пред нас стои целта все повече да модернизираме и подобряваме оборудването и условията на работа в предприятието, както и да увеличаваме и разнообразяваме нашата продуктова листа.

С намерението да развиваме и подобряваме дейността на предприятието съобразявайки се, както с нормативните изисквания за дейността в България и ЕС, така и с конюнктурата на пазарите за суровина и на готова продукция, именно с тази цел в края на 2005 година в предприятието беше разработена и успешно внедрена Система за Управление на Качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001-2000.

Comments are closed.

Scroll To Top