You are here: Home / Медицина / Логопедически център Детелина

Логопедически център Детелина

       София, ул. Александър Райчев 8 0888 222 917 / 0888 429 914

Какъв специалист е логопедът?

Логопедът е педагог, който извършва логопедично обследване, като чрез различни методи определя логопедичния статус. Той осъществява педагогическа, възпитателна и корекционна дейност, като обучава и възпитава в правилна реч, коригира езиково-говорни нарушения на устната реч, четенето и писането.

Логопедът е специалист, който може да направи оценка на езиковото и говорно развитие на вашето ДЕТЕ и при необходимост да извърши терапия, която има за цел да развие и подобри комуникативните му възможности.

Кога родителят да се обърне към логопед

В ранна детска възраст:

 • Когато ДЕТЕто до 2,5 – 3 годишна възраст още не говори или използва само отделни звукове и срички.
 • Когато при ДЕТЕто отсъства желание да общува, да играе с други деца или с играчки и не проявява интерес към заобикалящата го среда .
 • ДЕТЕто накъсва изказването, прави дълги паузи, често повтаря звук или сричка. Заеква , запъва или говори твърде бързо.

В предучилищна възраст:

 • Ако ДЕТЕто не разпознава цветовете и посоките.
 • Затруднява се или не умее да брои до 10.
 • Затруднява се /или не желае / да рисува и оцветява, трудно държи молив.
 • Не подрежда правилно думите в изречението, изпуска думи, не ги съгласува правилно.
 • Ако не произнася правилно, пропуска или заменя звукове.
 • Ако ДЕТЕто заеква.

В начална училищна възраст:

 • Среща големи трудности в овладяването на писането, четенето или смятането.
 • Наблюдават се прояви на хиперактивност с /или без дефицит на вниманието.
 • Също така при деца с интелектуални или сензорни нарушения, имащи нужда от речева терапия.
 • Логопедичната работа е съобразена с индивидуалните нужди на всяко ДЕТЕ. Новите знания се усвояват в игрова форма, с много нагледни материали и игри, за да се създаде у ДЕТЕто положителна нагласа към терапията. Родителите се информират подробно за хода на работата и резултатите, както и биват ангажирани с изпълнение на домашни задачи.

ДЕТЕлина – логопедични консултации и терапии; педагогически занятия – индивидуална предучилищна подготовка; занятия, подпомагащи усвояването на учебния материал от 1-4 клас арт занимания – развитие на ДЕТЕто чрез изкуство и творчество.

Логопедът е специалист, който може да направи оценка на езиковото и говорно развитие на вашето ДЕТЕ и при необходимост да извърши терапия, която има за цел да развие и подобри комуникативните му възможности.

Comments are closed.

Scroll To Top