You are here: Home / Услуги / Ем енд Би Сълюшънс ЕООД

Ем енд Би Сълюшънс ЕООД

Банкя, ул. Балканска 64 0877 194 002

Счетоводна кантора Ем енд Би Сълюшънс ЕООД

Счетоводна кантора Ем енд Би Сълюшънс ЕООД предлага пълен набор от счетоводни услуги.

 1. Изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразно дейността на предприятието
 2. Разработване на счетоводна политика
 3. Съставяне на първични документи – фактури, известия към фактури, протоколи, заповеди и отчети по командировки, платежни нареждания за бюджетни и кредитни преводи, приходни и разходни касови ордери
 4. Вторична обработка на счетоводната документация на лицензиран програмен продукт
 5. Поддържане на регистри : Клиенти, Доставчици, Материални наличности, Инвентарна книга, Банкови сметки, Каса по валути, Персонал, Подотчетни лица, Разчети по ДДС, Разчети за осигуровки, Разчети по застрахователи и др. съобразно конкретните нужди на ръководството
 6. Изготвяне на периодични и годишни справки по описаните регистри
 7. Съставяне счетоводен и данъчен амортизационен план
 8. Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи
 9. Класиране на счетоводните документи в архивен вид
 10. Съхранение на архивната информация на хартиен и магнитен носител
 11. Преизчисляване на валутните наличности съгласно официалния курс на БНБ
 12. Изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС
 13. Изготвяне на VIES – декларация
 14. Попълване на ИНТРАСТАТ декларация и дневник
 15. Попълване на декларации по Закона за местните данъци и такси
 16. Попълване на “Патентни декларации” за физически лица и еднолични търговци
 17. Попълване на декларации и отчети за БНБ във връзка със статистиката на платежния баланс и външния дълг
 18. Комуникация и представителство пред данъчната администрация
 19. Изготвяне на отчети – годишни и регулярни за Националния статистически институт
 20. Попълване на искания за издаване на документи от приходната администрация
 21. Изготвяне на годишни данъчни декларации за физически и юридически лица и попълване на приложенията към тях
 22. Попълване на справка за физическите лица, получили доходи, различни от трудови през годината
 23. Съставяне на периодични и годишни финансови отчети по Счетоводните стандарти за малки и средни предприятия и по Международните счетоводни стандарти
 24. Годишно счетоводно приключване и др.

Счетоводна кантора Ем енд Би Сълюшънс ЕООД предлага пълен набор от счетоводни услуги.

 

Comments are closed.

Scroll To Top