You are here: Home / Медицина / Д-р Антон Елкин

Д-р Антон Елкин

    Стара Загора, бул. Патриарх  Евтимий 86  0896 113 772 / 042 629 233

Д-р Антон Елкин

Завършил Медицински Факултет на Тракийски Университет Стара Загора със степен Mагистър по медицина през 2003 година. Проведена специализация по обща хирургия 2004-2008 година и по Съдова хирургия. От 2011 година е републикански консултант по съдова хирургия.
Преведени следдипломни квалификационни курсове в Асизи, Италия /2009г./, Цюрих, Швейцария/2010г./, Рим, Италия/2011г./, Александруполис, Гърция/2012г./, Лайпциг, Германия/2013г./, Маастрихт. Холандия/2013г./
Продобита следдипломна специализация по Здравен мениджмънт от Стопанска Академия Д.А.Ценов гр.Свищов.
Лекар в Клиника по съдова хирургия на Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Стара Загора ЕАД от 2005 година.
Редовен член на Българското Национално Дружество по Ангиология и Съдова Хирургия (БНДАСХ) и на Европейското дружество по Съдова Хирургия – European Society for Vascular Surgery (ESVS).
Съучредител на Българско дружество за ендоваскуларна терапия през 2009 година.
Продобити професионални квалификации по ултразвукова диагностика и доплерсонографска диагностика на екстракраниални и периферни артериални и венозни съдове.
Участие в научни проекти за превенция и лечение на дълбоката венозна тромбоза и белодробната тромбемболия на Националното хирургично и кардиологично дружество на САЩ.
Презентации и научни публикации в национални и международни специализирани издания и форуми.

Професинални интереси:

Минимално инвазивни „безкръвни” оперативни процедури на артериална и венозна система:

 • Имплантиране на интралуменни стентове и ендографтове при артериални реконструкции на каротидни и периферни съдове.
 • Криоаблация на варикозни вени.
 • Склеротерапия на варикозни вени.
 • Конвенционална реконструктивна артериална реконструкция – байпас операции с имплантиране на синтетични и автовенозни трансплантати.
 • Венозна реконструктивна хирургия.
 • Лечение на хронични труднозарастващи рани.

Професионална насоченост:

1. Амбулаторни дейности:
Ултразвукова диагностика на съдови заболявания, аномалии и синдроми – Доплерсонграфия, 2D и 3D Дуплекс сонография на артериална и венозна периферна и акстракраниална система. Лечение на хронични труднозарастващи рани – атонични венозни, компресионни и диабетични улкуси..Склеротерапия на варикозни и ретикуларни вени.

2. Лечебни и диагностични дейности в стационарни клинични условия: Конвенционална реконструктивна артериална реконструкция – „байпас” операции с имплантиране на синтетични и автовенозни трансплантати.Венозна реконструктивна хирургия.Осигуряване на съдов достъп за хемодиализа – артерио-венозни фистули(ФАВИ)Имплантация на съдови протези за хемодиализа.

Минимално инвазивни „безкръвни” оперативни процедури на артериална и венозна система:
Имплантиране на интралуменни стентове и ендографтове при артериални реконструкции на каротидни и периферни съдове.Криоаблация на варикозни вени.Реплантация на крайници при травматични ампутации.

3. Научни интереси:
Мултимодална терапия на хроничната болка.Оксигенационна терапия при хроничните труднозарастващи рани.Оперативно лечение на артериовенозните малформации, превенция и прифилактика на рецидивите им.

Криоаблация и Криоекстирпация при варикозни вени

Хроничната венозна недостатъчност засяга между 30% и 50% от хората в зряла възраст и с високи темпове се превръща в една от най-честите причини за ограничаване на работоспособността и загубата на човешки ресурси и човекодни, поради инвалидизиращия си характер. Изразено в социално-икономически стойности, средствата отделяни за лечение на ХВН надхвърлят 3% от общия здравен бюджет на икономически развитите страни. В България честота на разпространение е идентична с тази в Европейските страни

Лечението на ХВН е комплексен подход в отделните класове на прогресирането с оценка на индивидуалните изисквания на всеки пациент, което включва някои основни моменти:

 1. Промяна в начина на живот.
 2. Медикаментозна терапия.
 3. Еластокомпресия.
 4. Склеротерапия.
 5. Оперативни интервенции с различен обем.

През последните 20 години са разработени различни минимално-инвазивни и ендоваскуларни техники за лечение на варикозни вени:

 1. ИЧ радио-фреквентна аблация;
 2. Лазерна аблация;
 3. Криоаблация.

Целта на тези техники е редукция на честотата и степента на тежест на постоперативните усложнения, скъсяване на болничния престой, по-добър козметичен резултат и психо-емоционален ефект.

Криоаблацията(унищожаване чрез замразяване) и криоекстирпацията(отстраняване чрез замразяване) на варикозните вени са сравнително нов ендоваскуларен(минималноинвазивен вътресъдов безкръвен) метод за лечение на варикозните вени. Приложени в клиничната практика, тези методи са алтернатива на класическите лигиране на ВСМ по Тренделенберг и стрипинг по Бабкок, считани за златен стандарт в продължение на десетки години, изпълнявани с различни по степен и честота на проявлението постоперативни усложнения.

Криоаблацията – ретроградна или антероградна инсерция(въвеждане) на криосонда9замразяваща сонда) за криострипиг(издърпване чрез замразяване) /Erbocryo CA cryosurgery system, ERBE GmbH, Germany/ през минимален кожен достъп за повече и по-големи варикозни пакети води до изразен по-добър козметиен и психоемоционелен резултат.

Резултатът се изразява в по-малки по площ и обем постоператвни суфузии(синини) и хематоми(кръвонасядания), по-лесно заздравяване на оперативни рани – ограничен постоперативен емоционален стрес. Криоаблацията е приложима и при силно извити и нагънати варикозни вени – инсерцията на криосондата перивенозно(до вената), а не интравенозно(във вената) е съпроводено със същия успех на флебектомията(остраняванеот на вените). Криоаблацията и криоекстирпацията на варикозните вени се осъществяват за по-кратко оперативно време в сравнение с класическите лигиране, стрипинг и флебектомии.

Перивазалната инсерция на криосондата при атопични, малокалибрени и силнонагънати варикозни вени, води до отличен резултат при флебектомиите. Честотата на постоперативните мекотътъканни суфузии и хематоми е отчетливо редуцирана поради студовия спазъм на маликалибрените периферни венозни съдове, който е в основата на понижаването на тези постоперативни усложнения, обуславящи по-добрия козметичен ефект и по-краткия възстановителен период.

По-кратката оперативна интервенция, по-ниската честота на интраопеаративните, ранни и късни постоперативни усложнения – мекотъканни суфузии, хематоми, парестезии, неусложненото зарастване на оперативните рани се доказват при пациентите, подложени на криопроцедури. По-добрият козметичен резултат е демонстративен при тази ендоваскуларна техника.
Криоаблацията постоперативно се понася по-добре от пациентите – по-рядко и слабо изразени суфузии, хематоми, супурации и ръбцови некрози, парестезии, по-добър козметичен ефект- стабилно психоемоционално равновесие.

По-краткия възстановителен период, неусложненото зарастване на раните, приложимостта на криопроцедурите при атопични варикозни вени и по-добрият козметичен резултат с по-слабото психоемоционално травмиране на пациенти налагат криопроцедурите като предпочитан от самите пациенти оперативен метод.

Завършил Медицински Факултет на Тракийски Университет Стара Загора със степен Mагистър по медицина през 2003 година. Проведена специализация по обща хирургия 2004-2008 година и по Съдова хирургия. От 2011 година е републикански консултант по съдова хирургия.

Comments are closed.

Scroll To Top