You are here: Home / Услуги / Адвокат Хаджипанайотова – Голди

Адвокат Хаджипанайотова – Голди


София, ул. Алабин 33
0878 58 58 66

Адвокат Хаджипанайотова – Голди

Семейно и наследствено право

 1. развод по взаимно съгласие и по исков ред;
 2. уреждане на имуществените отношения между съпрузите, брачни договори, имуществени спорове между съпрузи;издръжка;
 3. упражняване на родителските права;
 4. закрила от домашно насилие;
 5. изготвяне на нотариално и саморъчно завещание;
 6. отказ от наследство;
 7. делба на наследство – доброволна делба и делба по съдебен ред
 8. Защита пред съд.

Облигационно право

 1. изготвяне, сключване, изпълнение и прекратяване на договори – продажба, наем, заем, банков кредит др.;
 2. ипотека, залог на вещи, запис на заповед, поръчителство;
 3. спорове при неизпълнение на договори, разваляне на договори;
 4. спорове с „Топлофикация”, „ЧЕЗ”, „Софийска вода”, мобилни оператори и др.;
 5. спорове с колекторски фирми;
 6. изготвяне на пълномощни;

Трудово право

 1. изготвяне, сключване, изпълнение и прекратяване на трудови договори;
 2. незаконно уволнение;
 3. имуществена отговорност на работодателя или на работника, обезщетения;
 4. трудови злополуки и професионални заболявания.

Гражданско право

 1. поставяне под запрещение;
 2. учредяване на настойничество и попечителство;промяна на име;
 3. регистрация на юридически лица с нестопанска цел – сдружения, фондации и др.

Търговско право

 1. учредяване, преобразуване, прекратяване и ликвидация на ЕТ, ООД, ЕООД, АД;
 2. вписвания и обявявания в търговския регистър с електронен подпис;
 3. сключване, изпълнение и прекратяване на търговски сделки;
 4. пълно правно обслужване по договор.

Граждански процес

 1. процесуално представителство и защита по граждански и търговски дела;
 2. процесуално представителство и защита по изпълнителни дела пред съдия-изпълнител.

 Административно право и процес

 1. правна помощ при издаването, изпълнението или обжалването на административни актове и при извършването на административни услуги от държавни и общински органи;
 2. процесуално представителство и защита по административни дела;процесуално представителство и защита по административно-наказателни дела – обжалване на наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции

Адвокат Голди

 

Уреждане на имуществените отношения между съпрузите, брачни договори, имуществени спорове между съпрузи;издръжка;

 

Comments are closed.

Scroll To Top