You are here: Home / Услуги / Фондацията ГИС-Трансфер Център

Фондацията ГИС-Трансфер Център

София, ул.Акад. Г. Бончев, блок 4 02 8706 264 / 0882 909 100

Фондацията ГИС-Трансфер Център

Фондацията ГИС-Трансфер Център e първата и единствената в България организaция, която която със своята мрежа от 22 на брой трансфер центрове обхваща основните сектори на икономиката и науката и подпомага процеса на технологичен трансфер на конкурентно способни научноизследователски продукти, know-how, консултации и експертизи с акцент към малките и средни предприятия и обратно.

ГИС-ТЦ работи в тясно сътрудничество с Фондация STEINBEIS – Германия, която е и сред основните учредители.

Основния екип на фондацията включва хабилитирани лица, инженери, икономисти и юристи с поече от 20 години доказан практически опит както и млади стажанти, научни работници и експерти.

Експертите на фондацията са участвали в разработването и изпълнението на над 30 иновационни и технологични проекти за фирми от химическа промишленост, машиностроенето, енергетиката, вкл. възобновяеми енергийни източници (за производство на биоетанол, биогаз, биодизел, ВЕЦ и др.), хранителни технологии и др.

ГИС-ТЦ работи в тясно сътрудничество с Фондация STEINBEIS – Германия, която е и сред основните учредители.

Comments are closed.

Scroll To Top