You are here: Home / Услуги / Счетоводна кантора Шанс

Счетоводна кантора Шанс

София, жк. Хаджи Димитър бл. 9 0898 98 45 45 / 0884 388 545

Счетоводна кантора Шанс

Счетоводна кантора ШАНС – ШАНС 2007 ЕООД, създадена през 2007 г. , работи в областта на счетоводството, одита и данъците. Предлага пълен набор от счетоводни услуги. Екипът е изграден от професионалисти с дългогодишен опит и знания. Обслужваме клиенти от всички сфери на икономиката – търговия, строителство, туризъм, транспорт, услуги и др.

Нашата основна цел е:

 • да предлагаме висококачествени, ценово обосновани счетоводни услуги;
 • да бъдем гъвкави в съвременните условия на динамични промени на действащото законодателство;
 • да работим с индивидуален подход към всеки клиент;
 • да бъдем прецизни и коректни;
 • да осигуряваме сигурност и спокойствие на нашите клиенти;
 • да осигуряваме своевременна информация, която да улеснява управлението на бизнеса и вземане на решения;
 • да защитаваме интересите на клиента;
 • да пестим времето на клиента;

Клиентите ни могат да избират пакет от предлаганите услуги, в зависимост от спецификата на дейността на дружеството, което представляват.

Работата с нас гарантира сигурност и коректно партньорство, спазване на нормативната уредба и прилагане на успешен счетоводен и фискален мениджмънт.

Счетоводни услуги:

 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика
 • Издаване на фактури от името на клиента
 • Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и изчисляване на амортизации свързани с дълготрайни материални и нематериални активи;
 • Отчитане на материалните запаси
 • Следене на складови наличности
 • Следене на разчетите с доставчици, клиенти и други контрагенти
 • Изготвяне и подаване на всички необходими декларация свързани със финансово- счетоводната дейност на Вашата фирма
 • Проверка и следене за дължими данъци и такси
 • Изготвяне на справки и отчети за специфичните нужди и изисквания на клиента:
 • Изготвяне и представяне, чрез електронен подпис, на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път
 • Подготвяне на документи за насрещни проверки на клиента пред ТД на НАП
 • Представителство пред компетентните органи при ревизии и проверки
 • Годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне и публикуване на финансови отчети
 • Съставяне и подаване на годишна данъчна декларация
 • Съдействие за независим одит-при необходимост и по желание на клиента;
 • Съставяне и подаване на всички необходими годишни декларации, справки и други към държавните институции
 • Допълнителни счетоводни услуги, по желание на клиента

ТРЗ – персонал и заплати :

 • Поддържане на личен състав за работещите във фирмата
 • Изготвяне на трудови договори и други документи, касаещи личен състав
 • Изготвяне на платежни ведомости
 • Изготвяне на платежни нареждания за осигурителните вноски и ДОД
 • изготвяне на декларация 1 и декларация 6
 • подаване на декларация 1 и декларация 6 в НАП
 • изготвяне на трудови договори
 • изготвяне на допълнителни споразумения към трудовите договори
 • изготвяне и подаване на уведомления, съгласно чл. 62, ал. 4 от КТ
 • изготвяне на длъжностни характеристики на работниците и служителите
 • регистриране на болничните листове на работниците и служителите
 • отчитане на отпуските на работниците и служителите
 • изготвяне на документи и платежни нареждания за on-line банкиране
 • изготвяне на документи за прекратяване на трудови правоотношения
 • изготвяне на трудови книжки на работниците и служителите
 • заверяване на трудови книжки на работниците и служителите
 • изготвяне на УП 2, УП 3 на работниците и служителите
 • представителство пред компетентните органи при ревизии и заверки на осигурителен стаж
 • Изготвяне на документи, подаването им и получаване на актуално състояние на клиента
 • Заверяване на документи в НАП и НОИ
 • Заверяване на осигурителен стаж на клиента

Други услуги :

 • Изготвяне на документи за получаване на банков кредит от клиента / подготвяне на изискваните от банката счетоводни справки /
 • Изготвяне на месечни, тримесечни и др. отчети по искане на банката кредитодател на клиента , за неговото отчитане
 • Регистрация, пререгистрация и дерегистрация, съгласно ЗДДС
 • Изготвяне на междинни счетоводни отчети, по искане на клиента
 • Разработване на бизнес планове по искане от клиента
 • Организация и извършване на независим финансов одит. Счетоводната кантора работи с изключително компетентни регистрирани одитори

Счетоводна кантора ШАНС – ШАНС 2007 ЕООД, създадена през 2007 г. , работи в областта на счетоводството, одита и данъците. Предлага пълен набор от счетоводни услуги.

Comments are closed.

Scroll To Top