You are here: Home / Медицина / СТМ-Шумен ООД

СТМ-Шумен ООД

Шумен, ул. Панайот Волов 10 054 86 30 32, 0887 266 813

СТМ-Шумен ООД

Службата по трудова медицина към „СТМ-Шумен” ООД е създадена през 2000г. и включва екип от висококвалифицирани специалисти – лекари, медицински специалисти,  икономисти ,инженери в различни области, всички  притежаващи  теорeтична подготовка и богат практически опит.

„СТМ-Шумен” ООД е регистрирана от Министерството на здравеопазването с Удостоверение № 029-1 от 26.10.2000г. на МЗ, пререгистрирано с Удостоверение за промяна на регистрация №093-2/21.04.2016 г.

Службата по трудова медицина към “СТМ-Шумен” ООД  предлага пълен пакет от услуги, изисквани във връзка със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Към “СТМ-Шумен” ООД  функционира и  акредитиран орган за контрол от вид С -Сертификат за акредитация,  рег.№ 311 ОКС / 01.08.2014 г., валиден до 01.08.2018 г., издаден от ИА „БСА“ съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO / IEC  17020:2012.

Обхвата на акредитацията включва контрол на:

  1. Импеданса  Zs на контура “фаза – защитен проводник”
  2. Съпротивление на защитни заземителни уредби
  3. Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
  4. Съпротивление на изолацията
  5. Съпротивление на заземители за статично електричество

Извършва се и контрол на  факторите на работната среда – осветеност.

Обучение

  1. Организира и провежда първоначално и ежегодно обучение на представителите на Комитетите/Групите по условия на труд – КУТ/ГУТ.
  2. Организира и провежда обучение на длъжностни лица, провеждащи инструктажите по безопасност и здраве при работа.
  3. Организира и провежда обучение на персонала по оказване на първа долекарска медицинска помощ.

Провежданите обучения са в съответствие с Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Службата по трудова медицина към „СТМ-Шумен” ООД е създадена през 2000г. и включва екип от висококвалифицирани специалисти – лекари, медицински специалисти,  икономисти ,инженери в различни области, всички  притежаващи  теорeтична подготовка и богат практически опит.

Comments are closed.

Scroll To Top