You are here: Home / Медицина / СТМ ПЛЮС ООД

СТМ ПЛЮС ООД

София, ул. Крум Кюлявков 15A 02/ 868 05 11; 0888/ 850 396

Ние от СТМ-ПЛЮС ООД осигуряваме услуги с гарантирано високо качество и ги интегрираме в модерните системи за управление на Безопасността и Здравето при работа като част от комплексната Фирмена политика на всяка една съвременна компания. Нашата цел е да осигурим база за вземане на решения на мениджърските екипи на клиентите ни за опазване и поддържане в добра форма на човешкия потенциал, работещ в техните компании като по този начин подпомогнем успешната реализация на техните бизнес и организационни цели в дългосрочен план. Комплексният ни подход обединява стратегически анализ на потребностите, реализиране на договорираните услуги и предоставяне на работодателя на модерни проекти за решения с доказано качество.

Кратко фирмено представяне

“СТМ-ПЛЮС” ООД е частна българска компания. Основана е през месец ЮНИ 1999 година и от този момент непрекъснато се развива и разраства. Основна дейност на фирмата е консултантска дейност (обслужване) на външни организации по трудова медицина съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Към фирмата е регистрирана Служба по трудова медицина както следва:

Модули от обслужванто

Службата по трудова медицина (СТМ) е основен елемент в Системата по управление на дейността по здраве и безопасност при работа и организира своята дейност на основата на посочените по-горе нормативни документи при спазване на Кодекса на труда. Осъществяване на основните задачи на службите по трудова медицина (СТМ) в рамките на Системата за управление на безопасността и здравето при работа се извършва чрез изпълнение на задачи в следните направления:

Договор може да се сключи за отделни модули!

1. Превенция и защита на здравето и безопасността СТМ подпомагат работодателя чрез предоставяне на експертни съвети на ръководството, отделния работник , КУТ и ГУТ за извършване на превантивни дейности, насочени към:

 • постигане и поддържане на здравословна и безопасна работна среда;
 • постигане и поддържане на работоспособна и мотивирана работна сила;
 • превенция на свързаните с труда заболявания и злополуки;
 • поддържане и укрепване на работоспособността на работещите.

2.Организация на труда –обхваща въпросите на дизайна и съдър-жанието на трудовите задачи, тяхното разпределение и управление.

3. Оценка на работното място:

 • Оценка на риска / мониторинг на експозицията / и управление на риска чрез идентифициране и оценяване на рисковете за здравето на работещите, произтичащи от опасности на работното място;
 • Формиране на програми за предотвратяване, отстраняване или намаляване на риска, както и мерки за контрол на риска, когато е необходимо.

4. Обучения:

 • По оказване на първа помощ – сформиране на екипи и мулти-медийно обучение
 • За длъжностни лица по ЗБУТ и всички подлежащи на обучение съгласно Наредба РД 07-2 – възможности за присъствена и дистанционна форми на обучение чрез мултимедия
 • На Комитети и Групи по условия на труд

5, Провеждане на инструктажи:

 • Оформяне на цялостна схема за провеждане на инструктажи
 • Предоставяне на изискващите се книги за инструктажи, ревизионна книга, други нормативно установени книги за нормално функциониране на системата за безопасност и здраве при работа

6. Здравното наблюдение:

 • Заключения за пригодност на персонала на база Карта за предварителен медицински преглед и информация от профилактични медицински прегледи
 • Анализ на информацията от профилактичните медицински прегледи
 • Анализ на информацията от регистрираните в организацията болнични листове
 • индивидуална и групова оценка на здравното състояние (по определени контингенти, професионални групи, възрастови групи и групи по стаж ), професионалните заболявания и трудовите злополуки, огледите и инспекциите на работните места, проведените изследвания;
 • прогнози за поява на свързани с работата неблагоприятни ефекти върху здравето;
 • насоки за превантивни действия и процедури за отстраняване на причинните фактори чрез превантивни мерки;

7. Организиране извършването на профилактични медицински прегледи:

 • налични екипи от специалисти по вътрешни болести, пулмология, хирургия, неврология, очни болести, уши нос и гърло, клинична лаборатория – възможност за изследване на всички показатели чрез пробонабиране при Вас в предприятието
 • експресна диагностика на място за кръвна захар, урина, холестерол и триглицериди
 • спирометрия – функционално изследване на дишането
 • остеоденситометрия – изследване на костна плътност
 • специализирана медицинска везна – състояние на организма към момента , резултати за БМИ(боди мас индекс), съдържание на вода, мускулна маса и мазнини, минимален прием от калории на ден
 • динамометър – изследване на мускулната сила

8. Организиране измерване от акредитиран орган за контрол /лаборатория на:

 • физични фактори на работната среда – осветление, шум, микроклимат
 • съдържание на общ прах, специфичен прах – съдържащ SiO2
 • ефективност на климатизация / вентилация
 • химични фактори на работната среда
 • електроизмервания – заземление, мълниезащита, контур „фаза-защитен проводник“, дефектнотокова защита
 • съдържание на въглероден диоксид в помещения – работни и жилищни

9. Трудово правни консултации за работодателя:

 • при настъпване на трудова злополука – помощ при разследване и подготвяне на документите
 • при откриване на професионално заболяване – помощ при разследване и подготвяне на документите
 • при оформяне на документите относно ТЕЛК/НЕЛК решения
 • съдействие за формиране на Комисия по трудоустрояване

10. Други услуги за работодателя:

 • възможност за подпомагане при внедряване на НАССР
 • възможност за подпомагане при внедряване на ISO 9001 – 2008
 • възможност за подпомагане при внедряване на OHSAS 18001

11.Осигуряване на преференциални цени на висококачествени и сертифицирани:

 • работно облекло и специализирано работно облекло
 • работни обувки и специализирани работни обувки
 • лични предпазни средства

12. Осигуряване на преференциални цени на застрахователни услуги за работодателя:

 • за риск от трудова злополука
 • за риск от материални щети на трети лица
 • животозастрахователни – включително със спестовен характер
 • за движимо и недвижимо имущество

Ние от СТМ-ПЛЮС ООД осигуряваме услуги с гарантирано високо качество и ги интегрираме в модерните системи за управление на Безопасността и Здравето при работа като част от комплексната Фирмена политика на всяка една съвременна компания.

Comments are closed.

Scroll To Top