You are here: Home / Медицина / Служба по трудова медицина АМО

Служба по трудова медицина АМО

София, ж.к Борово, ул. Подуево 5А 02 8 660 440 / 0888 619 596

Служба по трудова медицина АМО

СТМ стартира дейността си през 2003 г. като част от функционалната структура на един от водещите фондове за допълнително здравно осигуряване Асоциация за медицинско осигуряване АД – неправителствена организация, занимаваща се със здравеопазване, научни изследвания, екология, образование, изкуство и култура, спортни дейности, човешки права и малцинствени групи, международно сътрудничество.

През 2006 г. с решение на СД на АМО АД част от дейностите, обект на трудовата медицина съгласно Закон за здравословни и безопасни условия на труд, се отделят в самостоятелна структура – Служба по трудова медицина към АГЕНЦИЯ ЗА МЕНИДЖМЪНТ И ОБСЛУЖВАНЕ ЕООД, регистрирана от МЗ с Удостоверение № 787/26.07.2006г. и пререгистрирана съгласно предписанията на Наредба №3/2008г. за дейността на службите по трудова медицина с Удостоверение № 219-1/19.05.2008 г. Разполага с квалифицирани специалисти с дългогодишен опит, вкл. и педагогически в областта на здравеопазването и безопасните условия на труд.

Службата е регистрирана и като администратор на лични данни с идентификационен номер от Регистър на администраторите на лични данни: 265733.

СТМ консултира и подпомага работодателите за подобряване условията на труд , респ. за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд с цел защита на здравето и безопасността на работещите и в съответствие с изискванията на нормативните разпоредби. Задачите, които изпълнява са съобразени с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №3/2008г. за дейността на службите по трудова медицина на МЗ и спецификата на трудовата дейност, упражнявана от работещите в изследвания обект.

СТМ стартира дейността си през 2003 г. като част от функционалната структура на един от водещите фондове за допълнително здравно осигуряване Асоциация за медицинско осигуряване АД.

Comments are closed.

Scroll To Top