You are here: Home / Магазини / Сдружение Екотворци

Сдружение Екотворци

София, ж.к. Западен парк 90  0895 94 84 71

Сдружение Екотворци

  • Разработване, организиране и провеждане на образователни програми, курсове, практически обучения, семинари, симпозиуми, конференции, лекции, кампании, форуми, както и на иновативни форми на обучение;
  • Разработване и разпространение на публикации и учебни материали за началните, средните и висши училища, институтите за професионална квалификация, медиите, и гражданското общество като цяло;
  • Запознаване с принципите на здравословното хранене и разработване на ръководства и примерни менюта за пълноценно хранене на децата;
  • Разработване и изпълнение на проекти, демонстриращи ползата от опазването на околната среда, устойчивия начин на живот и рационалното използване на ресурсите;
  • -Привличане на изявени експерти и личности за подпомагане дейността на Сдружението.
  • Стимулиране гражданското участие и доброволчеството;
  • Изготвяне на доклади и анализи по въпроси, свързани с публичните политики на местно, регионално и национално ниво
  • Провеждане на обществени консултации, включително граждански панели на местно, национално и европейско ниво;
  • Привличане на доброволци за работа по проекти, участие в кампании и инициативи;
  • Насърчаване на учителското лидерство при разработване на обучителни програми, планове и учебни материали за устойчиво развитие в училище;
  • Генериране на идеи, разработване и изпълнение на проекти за оказване на помощ, обучения и подкрепа на хора в неравностойно положение, маргинализирани и уязвими групи и общности, вкл. емигранти, роми, хора живеещи в отдалечени райони, бедни хора, самотни родители;
  • Въвличане на гражданите (местни общности) във всички фази на планиране и изпълнение на проектите.
  • Ангажиране на гражданите и местните общности за участие в процесите на формулиране на политики и вземане на решения от страна на централните и местните власти.
  • Стимулиране на участието на гражданските общности при приемането и осъществяването на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси от страна на централните и местни власти;
  • Лобиране пред централните, регионалните и местните власти, бизнеса и други обществени организации и институции за придържане към принципите на устойчивия начин на живот, рационалното използване на ресурсите и опазването на околната среда;
  • Извършване на анализ и оценки на политиките на централните и местните власти за устойчиво развитие и опазване на околната среда и тяхното въздействие.
  • Прилагане на национални, регионални и местни планове за действие, свързани с устойчивото развитие, биоразнообразието, рационалното използване на природните ресурси и климатичните промени;
  • Извършване на дейности за подобряване на диалога между неправителствените организации и местните, регионалните и националните власти;
  • Сътрудничество с държавните и общински институции, местни общности, бизнеса и обществените организации, други неправителствени организации, образователни институции и физически лица;
  • Участие в местни и чуждестранни организации и учредяване на съюзи, федерации, асоциации и съвместни организации с дружества, физически лица и сдружения от страната и чужбина с близки интереси и предмет на дейност;

Разработване, организиране и провеждане на образователни програми, курсове, практически обучения, семинари, симпозиуми, конференции, лекции, кампании, форуми, както и на иновативни форми на обучение;

Comments are closed.

Scroll To Top