You are here: Home / Магазини / Сдружение Екотворци

Сдружение Екотворци

София, ж.к. Западен парк 90  0895 94 84 71

Сдружение Екотворци

 • Разработване, организиране и провеждане на образователни програми, курсове, практически обучения, семинари, симпозиуми, конференции, лекции, кампании, форуми, както и на иновативни форми на обучение;
 • Разработване и разпространение на публикации и учебни материали за началните, средните и висши училища, институтите за професионална квалификация, медиите, и гражданското общество като цяло;
 • Запознаване с принципите на здравословното хранене и разработване на ръководства и примерни менюта за пълноценно хранене на децата;
 • Разработване и изпълнение на проекти, демонстриращи ползата от опазването на околната среда, устойчивия начин на живот и рационалното използване на ресурсите;
 • -Привличане на изявени експерти и личности за подпомагане дейността на Сдружението.
 • Стимулиране гражданското участие и доброволчеството;
 • Изготвяне на доклади и анализи по въпроси, свързани с публичните политики на местно, регионално и национално ниво
 • Провеждане на обществени консултации, включително граждански панели на местно, национално и европейско ниво;
 • Привличане на доброволци за работа по проекти, участие в кампании и инициативи;
 • Насърчаване на учителското лидерство при разработване на обучителни програми, планове и учебни материали за устойчиво развитие в училище;
 • Генериране на идеи, разработване и изпълнение на проекти за оказване на помощ, обучения и подкрепа на хора в неравностойно положение, маргинализирани и уязвими групи и общности, вкл. емигранти, роми, хора живеещи в отдалечени райони, бедни хора, самотни родители;
 • Въвличане на гражданите (местни общности) във всички фази на планиране и изпълнение на проектите.
 • Ангажиране на гражданите и местните общности за участие в процесите на формулиране на политики и вземане на решения от страна на централните и местните власти.
 • Стимулиране на участието на гражданските общности при приемането и осъществяването на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси от страна на централните и местни власти;
 • Лобиране пред централните, регионалните и местните власти, бизнеса и други обществени организации и институции за придържане към принципите на устойчивия начин на живот, рационалното използване на ресурсите и опазването на околната среда;
 • Извършване на анализ и оценки на политиките на централните и местните власти за устойчиво развитие и опазване на околната среда и тяхното въздействие.
 • Прилагане на национални, регионални и местни планове за действие, свързани с устойчивото развитие, биоразнообразието, рационалното използване на природните ресурси и климатичните промени;
 • Извършване на дейности за подобряване на диалога между неправителствените организации и местните, регионалните и националните власти;
 • Сътрудничество с държавните и общински институции, местни общности, бизнеса и обществените организации, други неправителствени организации, образователни институции и физически лица;
 • Участие в местни и чуждестранни организации и учредяване на съюзи, федерации, асоциации и съвместни организации с дружества, физически лица и сдружения от страната и чужбина с близки интереси и предмет на дейност;

Разработване, организиране и провеждане на образователни програми, курсове, практически обучения, семинари, симпозиуми, конференции, лекции, кампании, форуми, както и на иновативни форми на обучение;

Comments are closed.

Scroll To Top