You are here: Home / Услуги / Ная Консулт ООД

Ная Консулт ООД

  София  0896 300 159 / 0888 914 624

Ние извършваме контрол на:

Орган за контрол от вид „С” при „НАЯ КОНСУЛТ“ ООД – гр. София осъществява измервания на редица фактори – задължителни както при периодичния контрол, така и при узаконяването на нови жилищни и обществени сгради , заведения за обществено хранене, производствени и офис помещения.

Измерване на параметрите на работната среда:

 • Изкуствено Осветление – осветеност
 • Шум в работна среда, в помещения и в околната среда – дневно ниво на експозиция на шум, еквивалентно ниво на шум, ниво на шум
 • Микроклимат – температура, относителна влажност, скорост на движение на въздуха

Измервания по електро безопастност на електрическата инсталация

 • Съпротивление на Защитни заземителни уредбa
 • Съпротивление на Мълниезащитни заземителни уредби
 • Импеданс Zs на контура “фаза-защитен” проводник
 • Съпротивление на изолация
 • Защитни прекъсвачи /Дефектно токови защити/ – ток на задействане и допирно напрежение

НАЯ КОНСУЛТ ООД счетоводно обслужва и консултира компании от различни области на икономиката – финансова, реклама, външна и вътрешна търговия, туризъм, строителство, промишленост, сдружения с нестопанска цел.

Ная Консулт ООД – гр.София

Какво включва абонаментният ни пакет?

 • Пълно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
 • Безплатни консултации по всяко време на деня по най-удобния за клиента начин.
 • Регистриране на компании в България
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки и
 • възможност за обмяна на информация по електронен път
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
 • Текущи консултации относно измененията на законовата и нормативна база

Оперативно счетоводствo

 • Организация на цялостното счетоводство на фирмата
 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност, разработване на
 • счетоводна политика
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на Справки-декларации по ДДС и данни на
 • магнитен носител, декларации по ИНТРАСТАТ
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета (осигуровки, данъци и др.)
 • Водене на складово стопанство по вид, количество и стойност

Годишно приключване

 • Изготвяне и представяне на Годишни Финансови Отчети
 • Изготвяне и представяне на Консолидирани Годишни Финансови Отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт
 • Данъчна защита
 • Подготовка на документи за решаване данъчни и осигурителни казуси в съответствие с действащите нормативни документи
 • Представителство и защита пред органи на Данъчната администрация, НАП и НЗОК
 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишния счетоводен отчет и други, информация в Данъчната администрация
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на Данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни
 • Представителство и защита на фирмата пред Националната агенция за приходите по всякакви възникнали въпроси и казуси
 • Междинни Финансови отчети
 • По желание на клиента ежемесечно изготвяне на:
 • Междинни финансови отчети (Баланс, ОПР, ОПП, ОСК) по НСС
 • Междинни финансови отчети по МСС (Баланс, Отчет за доходите, ОПП, Отчет за измененията в капитала)

Други услуги

 • Регистрации на фирми
 • Съдебна
 • БУЛСТАТ
 • НАП
 • Комисия за защита на личните данни
 • Инспекция по труда
 • Регистрация/дерегистрация по ЗДДС

Други

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения към тях и трудови книжки
 • Граждански договори
 • Изготвяне на ведомости за заплати
 • Представяне на документи за НАП, декларации обр.1-обр.6, подаване на уведомления по чл.62 за регистраця на трудови договори
 • Заверка на осигурителен стаж
 • Изготвяне на УП 1, УП 2 и УП 3 за пенсиониране
 • Справки и отчети за НОИ, включително болнични листове
 • Подготвяне доументация за Бюрата по Труда
 • Служебни бележки, удостоверения и декларации
 • Съставяне на документи пред банкови институции във връзка с банкови кредити
 • Изготвяне на трудови договори, ведомости за заплати, служебни бележки,
  правни услуги

При подписване на договор за цялостен или частичен пакет от услуги, Вие ще си осигурите: по-ниска цена, пълно съдействие при решаване на конкретни казуси, сътрудничество при търсене на решения, професинална помощ

Орган за контрол от вид „С” при „НАЯ КОНСУЛТ“ ООД – гр. София осъществява измервания на редица фактори – задължителни както при периодичния контрол, така и при узаконяването на нови жилищни и обществени сгради , заведения за обществено хранене, производствени и офис помещения.

Comments are closed.

Scroll To Top