You are here: Home / Строителство / Ландинвест ЕООД

Ландинвест ЕООД

Велико Търново, ул. Баба Мота 16  062 621 710 / 0896 775 783

Геодезически дейности

 • Изработване на общи и подробни устройствени схеми и планове;
 • Изработване на планове за регулация и техническите промени /към частите ПРЗ, ПУР, ПР и частични изменения/;
 • Изработване на план-схеми за вертикално планиране към съответните ПУП, нивелетни планове и т.н;
 • Промяна на предназначение на земите;
 • Изработване на парцеларни планове в извънселищни и селищни територии за инфраструктурни обекти и устройствени проекти;
 • Извършване на подробно геодезическо заснимане;
 • Специализирани геодезически заснимания за целите на пространственото проектиране и благоустройство;
 • Осъществяване на одит за достъпност на околната урбанизирана среда по отношение изпълнението на вертикалното планиране / адаптиране на околната среда за нуждите на инвалидизирани лица /;
 • Изработване на проекти за възстановяване на настилки и заснемане на изградени новопроектирани проводи и съоръжения на подземната инфраструктура;
 • Създаване на сборни планове на подземната инфраструктура чрез заснимане и координиране в координатна система на специализираната кадастрална карта;
 • Геодезически и маркшайдерски дейности във връзка с подземните богатства и екологията;
 • Изработване на трасировъчни планове;
 • Изработване на количествени сметки за вертикално планиране и благоустрояване;
 • Проекти за рекултивация на нарушени територии;
 • Изработване на проекти за изследване на деформации на съоръжения ,сгради и др.
 • Извършване на геодезически изпълнителски снимки и геодезическо осигуряване по време на строителство , при изисквания за прецизност и висока точност;
 • Извършване на геодезически изпълнителски снимки и геодезическо осигуряване при монтаж на технологично оборудване;
 • Геодезически дейности при проектиране на сгради, инженерни и транспортни съоръжения;

Кадастър

 • Създаване на кадастрални карти.
 • Създаване на специализирани карти за устройствено планиране.
 • Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта и регистри.
 • Делби и обединяване на поземлени имоти, сгради или самостоятелни обекти в тях.
 • Промяна на границите на имотите и на очертанията на сградите и създаване на нови обекти на кадастралната карта.
 • Трасиране на имотни граници по кадастрална карта.

GPS измервания

 • Геодезически мрежи за нуждите на кадастъра.
 • Измервания с GPS приемници и обработка на резултатите.
 • Създаване на геодезически мрежи за изследване на деформации на инженерни съоръжения.
 • Прецизна геометрична нивелация.

Инвестиционно проектиране

 • Геодезическо заснемане – създаване на основа за проектиране
 • Изработване на проекти за вертикално планиране
 • Изработване на трасировъчни планове.
 • Трасиране на строителни оси, даване на строителна линия
  и ниво и др.

Вертикално планиране

Дейностите са за големи квартали и райони , както и за отделни имоти в районите на фирмата и в цялата страна съобразно с архитектурните проекти и изисквания.

 • Вертикално планиране на линейни обекти;
 • Вертикално планиране на площни обекти;
 • Вертикално планиране на урбанизирани територии.

Регулация

 • Изработване на планове за регулация
 • Разработване на подробни устройствени планове (ПУП) – проекти за промяна на регулация.
 • Частични изменения на подробни устройствени планове

Експертни оценки

 • Eкспертни оценки на имущество, служещо за обезпечение по ипотечни кредити на физически лица и корпоративни клиенти на Банките;
 • Поема ангажимент за реализация на ипотекираните имоти, ако кредитите не се обслужват и се налага продажба на имота в полза на банката, в съответствие с получената пазарна стойност в експертната оценка;
 • Извършва управление на недвижимите имоти в съответствие със заложените в експертната оценка показатели;
 • Оценки на имоти съгласно изискванията на ЗУТ, ЗСПЗЗ, ЗГ, ЗОС, ЗДС и др,;

Фирмата е основана през 1995 г. от Христо Недялков Христов магистър по геодезия, фотограметрия и картография, разполага с инженерно

Comments are closed.

Scroll To Top