You are here: Home / Услуги / Кей Пи Кансълтинг ЕООД

Кей Пи Кансълтинг ЕООД

с.Лозен, Ул.Проф.Никола Маринов № 6 0887 751 046, 02 / 4236016

Кей Пи Кансълтинг ЕООД

Кей Пи Кансълтинг ЕООД е учредена през 2003 г. Фирмата предлага абонаментно счетоводно обслужване с пълен набор от счетоводни услуги, както и индивидуални консултации по договаряне. Предлагаме счетоводни услуги за фирми от малкия и среден бизнес, както и услуги за физически лица.

Абонаментното ни обслужване включва:

 1. Ежемесечно осчетоводяване на покупни и продажни фактури
 2. Обработка на отчети от касовите апарати;
 3. Обработка на банковите извлечения
 4. Изготвяне  и подаване на дневниците за покупки, продажби; справка-декларация по ЗДДС; VIES  декларации
 5. Изготвяне на данъчен амортизационен план и счетоводен амортизационен план на дълготрайните активи;
 6. Подготовка на документи за данъчна ревизия, насрещна проверка и т.н.;
 7. Изготвяне и подаване на Годишни финансови отчети;
 8. Обработка на документи, касаещи текущата дейност на фирмата- плащания по договори, нотариални и др. такси и т.н.
 9. Абонаментното ни обслужване включва и ТРЗ услуги, например:
 10. Изготвяне на ведомости за заплати;
 11. Попълване на платежни нареждания за осигурителните вноски и ДДФЛ;
 12. Изготвяне и подаване на Декларации Обр. 1 и 6;
 13. Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения към тях,
 14. Изготвяне на длъжностни характеристики;
 15. Изготвяне и заверяване на трудови книжки на служителите;
 16. Поддържане на трудови досиета на служителите;
 17. Изготвяне на заповеди за прекратяване на трудови правоотношения;
 18. Изготвяне и подаване в НАП на уведомленията по чл. 62 от КТ за новоназначени, преназначени или напуснали служители;
 19. Обработка на болнични листове и подаване в НОИ;
 20. Изготвяне на справка за полагаем и ползван платен годишен отпуск от служителите;
 21. Изготвяне на справка за трудови възнаграждения и осигуровки на фирмата;
 22. Изготвяне на служебни бележки и др. справки за служителите на фирмата.

 

Други услуги, извън абонаментно обслужване, с които можем да Ви бъдем полезни:

 1. Подготовка на документи за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност;
 2. Подготовка на документи за регистрация и пререгистрация на фирми в Агенция по вписванията;
 3. Подготовка и подаване на документи в НОИ;
 4. Подготовка и подаване на документи в комисията за защита на личните данни;
 5. Изготвяне и подаване на Декларация по чл.15 в Инспекция по труда
 6. Изготвяне на справки и отчети по заявка;
 7. Изготвяне на заповеди, свързани с дейността на фирмата
 8. Изготвяне на договори;
 9. Изготвяне на декларации, съгласно ЗМДТ, ЗДДФЛ и др.;
 10. Консултации и изготвяне на документи за данъчни облекчения за физически лица;
 11. Консултации и изготвяне на документи за данъчно облекчение за млади семейства;
 12. Консултации и изготвяне на документи за възстановяване на надвнесен данък общ доход по годишна данъчна декларация;

Кей Пи Кансълтинг ЕООД е учредена през 2003 г. Фирмата предлага абонаментно счетоводно обслужване с пълен набор от счетоводни услуги, както и индивидуални консултации по договаряне.

 

Comments are closed.

Scroll To Top