You are here: Home / Услуги / ЕТ Устрем – Милена Лазарова

ЕТ Устрем – Милена Лазарова

      Смолян, ул. Петко Р. Славейков 27  0878 315 858 / 0878 700 360

За работодатели организиращи курсове за своите служители:

Един от най-важните въпроси при избор на обучаваща организация е намирането на такава с необходимия административен и материален капацитет за обучение на работници и специалисти в сферата на индустрията, търговията или различни видове производствени и преработвателни предприятия.

Нашия Професионален Учебен Център “Кредо“ има дългогодишен опит в обучението на специалисти и работници във всички отрасли на индустрията и за специалности, за които се изисква документ за правоспособност . Специалностите, които се търсят в последните години и към които ние сме разработили преференциялни програми за обучение.

Център за Професионално Обучение „Кредо” провежда лицензирани чуждоезикови обучения по Ключова компетенция 2 – Общуване на чужди езици.

Предлагаме обучения по:

 • Английски език – ниво А1, А2 и В1, общо 300 учебни часа, по 100 учебни часа за всяко ниво;
 • Немски език – ниво А1, А2 и В1, общо 300 учебни часа, по 100 учебни часа за всяко ниво;
 • Испански език – ниво А1, А2 и В1, общо 300 учебни часа, по 100 учебни часа за всяко ниво.

Програма “Аз мога повече” 2015-2020. Безплатно обучение с ваучери.

Обучение по английски, немски, френски, испански език и професионални курсове с ваучер за обучение.

Важно:В момента Министерство на труда и социалната политика, и Оперативна програма за развитие на човешките ресурси разработват новите схеми за обучения на работещи лица с ваучери. Очаква се стартът да е през 2015г. За повече информация следете нашия сайт или попитайте във вашето бюро по труда по месторабота.

Кой може да участва?
Всеки работещ на трудов договор в частната сфера може да подаде документи за участие и да получи ваучер за обучение. Могат да участват и самоосигуряващи се лица. В програмата не могат да участват служители в бюджетната сфера – учители, военни, полицаи, държавна администрация. Всеки одобрен получава ваучер за обучение (на стойност 700 лв. за езиково и 1800 лв. за професионално), с който заплаща своя курс на доставчика на обучение.

Важно:Не се изисква никакво допълнително заплащане за доставчика на обучение – депозити, доплащане за нива, учебници и т.н. Вашият ваучер покрива 100% от разходите за Вашето обучение, съгласно правилата, въведени от Европейския съюз по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.*

Организиране на обучения сързани с кандидатстване по мярка 6.1

Стартова помощ за млади земеделски производители към ДФ Земеделие

Критерии за допустимост са :

 • да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
 • икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 лв. СПО (СПО – стандартен производствен обем означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт). Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
 • да са на възраст от 18 до 40 години (без да са ги навършили) към датата на подаване на молбата за подпомагане;
 • да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани: завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство / Когато кандидатът не покрива изискванията за професионални умения и познания, може да бъде одобрен при условие, че поеме ангажимент в бизнес плана, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания/;

Трудовото посредничество още един шанс за нова работа !

ЕТ Устрем-Милена Лазарова извършва и трудово посредничество за намиране на работа в страната и в чужбина.

Трудовото посредничество е съвкупност от дейности с цел съдействие за удовлетворяване на потребностите на двете групи клиенти – работодатели и търсещите работа. Тези услуги се организират от нашата фирма.

Те включват следните групи услуги:

 • Информиране и консултиране относно:
  • а) права и задължения по действащото законодателство;
  • б) състояние и проблеми на локалния трудов пазар;
  • в) възможност за работа в чужбина на български граждани, както и на чуждестранни граждани в страната;
  • г) възможност за промяна на професията или за работа в друго населено място;
  • д) възможност за мотивационно и квалификационно обучение.
 • Насочване към психологически консултации с цел мотивация на трудовия пазар и търсенето на работа.
 • Подбор и насочване към свободни работни места.
 • Организиране ползването на финансови стимули за осигуряване на заетост.
 • Подпомагане и включване в квалификационно обучение.

Един от най-важните въпроси при избор на обучаваща организация е намирането на такава с необходимия административен и материален капацитет за обучение на работници и специалисти в сферата на индустрията, търговията или различни видове производствени и преработвателни предприятия.

Comments are closed.

Scroll To Top