You are here: Home / Услуги / ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС ООД

ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС ООД

     Пловдив, бул. 6-ти Септември 152 А  0888 347 444 / 0888 770 862

ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС ООД

Основната дейност на фирма ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС ООД е свързана с предоставяне на високо качествени услуги по транспортиране, третиране, рециклиране и последващо оползотворяване на строителни отпадъци и земни маси.

На основание чл. 78 ал.9 във връзка с чл.35 ал.3 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ фирмата притежава: Регистрационен документ № 09-РД-408-00/29.09.2014г. за извършване на дейности по транспортиране /събиране и транспортиране/, в съответствие с §.1 т.41 и 43 от ДР на ЗУО на неопасни строителни отпадъци, както и Регистрационен документ № 09-РД-419-00/ 03.11.2014г. за извършване на дейностите по третиране на същите отпадъци, класифицирани по реда и в съответствие с Наредба № 2/23.07.2914г. обн., ДВ, бр. 66 /8.08.2014 г., на площадка с местонахождение в землището на с. Брестник, местност „Средока“, община Родопи, област Пловдив, с ЕКАТТЕ 06447, имот с № 008264, с площ от 3000кв.м., отговаряща на изискванията на Наредба №6/27.08.2013г. обн., ДВ, бр. 80/13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.

ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС ООД разполага с обучен персонал и притежава собствен специализиран транспорт за извършване на превози на неопасни строителни отпадъци и площадка за осъществяване на всички дейности по третирането и последващото им оползотворяване. На площадката, в посочения по-горе недвижими имот, се извършва събиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на строителни отпадъци по начин, отговарящ на изискванията на Закона за управление на отпадъците, Закона за устройство на територията, Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и други, свързани с дейността нормативни документи.

Екипът на ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС ООД има за основна цел да бъде вашият успешен партньор по пътя към успеха!

Основната дейност на фирма ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС ООД е свързана с предоставяне на високо качествени услуги по транспортиране, третиране, рециклиране и последващо оползотворяване на строителни отпадъци и земни маси.

Comments are closed.

Scroll To Top