You are here: Home / Услуги / Ем Ди Къмпани

Ем Ди Къмпани

      София, бул. Климент Охридски 18  02 974 62 82 / 0878 49 47 29

Пълно (абонаментно) счетоводно обслужване, което включва:

 • Разработване на индивидуална счетоводна политика на фирмата и индивидуален сметкоплан;
 • Текущо осчетоводяване на първичните документи.
 • Ежемесечно изготвяне и подаване на изискващите се документи от НАП.
 • Периодично приключване на фирмите, изготвяне на отчети.
 • Отчитане на дълготрайните и краткотрайните материални активи в съответствие с нормативните документи.
 • Извършване на инвентаризации на активите;
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишния финансов отчет;
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея;
 • Изготвяне на всички платежни документи за дължими данъци и такси;

Работни заплати и осигуряване

 • Изготвяне и текущо поддържане на досиетата на работниците;
 • Изготвяне на договори, споразумения, заповеди, удостоверения.
 • Ежемесечно изготвяне на ведомости за работните заплати и платежните документи за дължимите осигуровки;
 • Изготвяне и изпращане на изискващата се ежемесечна информация от НАП

Административни услуги

 • Изготвяне на бизнес планове и бюджети на проекти;
 • Изготвяне на годишни декларации на физически лица;
 • Изготвяне на документи за банково кредитиране;
 • Изготвяне на всички счетоводни справки, изискващи се от банковата институция;
 • Изготвяне на прогнозни отчети за приходите и разходите, баланс и отчети за паричните потоци съобразени с бизнес плана на фирмата;

Данъци и данъчна защита

 • Декларации, данъци – следене на срокове и нормативни промени;
 • Плащания на данъци – подготовка на платежни нареждания;
 • Данъчни декларации, годишни финансови отчети – изготвяне, представяне и защита;
 • Ревизии – представителство и защита на фирмените интереси при провеждане на общи, тематични или насрещни ревизии от органите на НАП, НОИ и други;

Регистрация на фирми

 • Регистрация на фирми в Търговския регистър;
 • Регистрации в НАП;
 • Други административни регистрации;

Индивидуален подход към всеки клиент. Коректно и дискретно отношение. Професионално решаване на казуси. Гъвкаво ценообразуване. Необходимото качество на счетоводните услуги.

Comments are closed.

Scroll To Top