You are here: Home / Суровини / Евроблок ООД

Евроблок ООД

     с. Козарец , ул. Младост 1  0888 78 79 82 / 0884 725 317

Евроблок ООД

Фирма EuroBlok ООД се намира в региона на Велико Търново, през пролета на 2012г започва дейността си с производство на бетонни изделия. В същата година, фирата пусна в експлоатация нов цех за производтсво на пелети от слъчогледова люспа, а през 2014 производство на гранулиран фураж.

Евро Блок ООД произвежда високо калорични пелети от био маса. При производството не се влагат слепващи вещества и химикали. Процесът е напълно автоматизиран и безпрахов, което гарантира високото качество на продукта.

Нашата основна цел е да предложим на нашите клиенти висококачествени продукти на достъпни цени, спомагайки за редуциране на човешкото влияние върху околната среда, посредством намаляване на въглеродния отпечатък на нас като производители и на нашите клиенти като потребители.

Няколко Факта

Възобновяемите енергийни източници са добър отговор на настоящите и бъдещи енергийни предизвикателствата в световен мащаб, като сигурност на енергийните доставки и глобално затопляне. Използването на потенциала на вятъра, слънцето, биомасата, биогоривата и водородните технологии ще намали количеството на изхвърлени въглеродни емисии в атмосферата и ще осигури на страната ни енергийна независимост и алтернативни енергопроизводствени мощности.

Тенденциите в Европа през идните десетилетия е намаляването на зависимостта от изкопаемите горива чрез по-широко използване на възобновяеми източници на енергия. Най-разнообразен сред възобновяемите източници е биомасата – енергия от биологичен материал. Има много и най-различни източници на биомаса, включително горски отпадъци, животински отпадъци и т.нар. енергийни растения.

Слънчогледова люспаДървесина, слама и енергийни растения като мискантус, могат да се изгарят в топлоелектро-централи, за да се произвеждат електрическа и топлинна енергия.

Естественият тор, селскостопанските и дървесните отпадъци могат да се преобразуват в биогаз. Той може да се използва за генериране на топлина и електро-енергия и като гориво в транспорта.

Възобновяемите енергийни източници са добър отговор на настоящите и бъдещи енергийни предизвикателствата в световен мащаб, като сигурност на енергийните доставки и глобално затопляне. Използването на потенциала на вятъра, слънцето, биомасата, биогоривата и водородните технологии ще намали количеството на изхвърлени въглеродни емисии в атмосферата и ще осигури на страната ни енергийна независимост и алтернативни енергопроизводствени мощности.

Фирма EuroBlok ООД се намира в региона на Велико Търново, през пролета на 2012г започва дейността си с производство на бетонни изделия. В същата година, фирата пусна в експлоатация нов цех за производтсво на пелети от слъчогледова люспа, а през 2014 производство на гранулиран фураж.

Comments are closed.

Scroll To Top