You are here: Home / Електричество / Г. Д. Електрик ЕООД

Г. Д. Електрик ЕООД

        София, ж.к. Света Троица, ул. Мелник 0877 86 95 09 / 0893 81 09 23

Г. Д. Електрик ЕООД

Фирма Г.Д.ЕЛЕКТРИК ЕООД е създадена през 2013 Основният предмет на дейност е изграждане и ремонт на Електроинсталаций В следствие се развиват и допълнителните дейности на фирмата – проектиране, управление и кунсултинг на проекти по изграждане на кабелни линии, въздушни отклонения, улично и парково осветление, осветителни, силови и слаботокови инсталации в жилищни и обществени сгради и производствени помещения.

Фирма Г.Д.ЕЛЕКТРИК ЕООД партнира на клиентите си през всички етапи на изграждане на енергийните им обекти – проектиране, съгласуване Политиката по качество на Г.Д.ЕЛЕКТРИК ЕООД е подчинена на основната стратегическа цел на фирмата – дългосрочно осигуряване на висока конкурентноспособност чрез постоянно предоставяне на продукти, отговарящи на изискванията на клиентите и на приложимите изисквания на нормативните документи. Политиката по качество на фирмата е основана на процесния подход и се базира на следните основни принципи:

  • Удовлетворяване на комплексните изисквания на клиентите, стриктно изпълнение на поетите ангажименти и непрекъснат стремеж за изграждане на отношения на доверие и коректност.
  • Прилагане на документирана Система за управление на качеството, която има за цел да докаже способността на фирмата постоянно да предоставя продукти и услуги, които задоволяват изискванията на клиентите, техните потребности и очаквания.
  • Компетентността и мотивацията на персонала са основа за постигане на целите по качеството и за увеличаване на постиженията на фирмата. Те са важен фактор за подобряване на електромонтажната дейност и за осигуряване на високо качество на предоставяните продукти и услуги.
  • Прилагане на модерна организация на електромонтажната дейност, внедряване на нови технологии и използване на съвременна механизация за подобряване качеството на ЕМР. В пряката си работа използваме висококачествени материали, като следим за тяхното качество с цел гарантиране качеството на крайния продукт.
  • Стремеж към непрекъснато подобряване на нашите продукти и услуги и повишаване ефективността на Системата за управление на качеството за поддържане на завоюваните позиции на пазара и устойчивост на печалбата.
  • Спазване на изискванията на нормативните документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършването на СМР и гарантиране безопасността …
  • Изграждане и поддържане на отношения с доставчиците, основаващи се на взаимно изгодно сътрудничество, което повишава възможностите ни за по-ефективна работа.

Фирма Г.Д.ЕЛЕКТРИК ЕООД е създадена през 2013 Основният предмет на дейност е изграждане и ремонт на Електроинсталаций В следствие се развиват и допълнителните дейности на фирмата – проектиране, управление и кунсултинг на проекти по изграждане на кабелни линии, въздушни отклонения, улично и парково осветление, осветителни, силови и слаботокови инсталации в жилищни и обществени сгради и производствени помещения.

Comments are closed.

Scroll To Top