You are here: Home / Строителство / Българска изолационна компания ООД

Българска изолационна компания ООД

    София, ул. Неделчо Бончев 10  0897 849 484

Българска изолационна компания ООД

Ние от БИК (Българска изолационна компания ООД) вярваме, че всеки трябва да е най-добър в това което прави, независимо какво е то, за нас това нещо е хидроизолацията. Стремим се винаги да предлагаме на нашите клиенти – настоящи и бъдещи, най-добрите, трайни, ефикасни и комплексни хидроизолационни решения. Изискваме абсолютно качество за материалите, които използваме, работим с чувство за висока отговорност и лично отношение към всичко, което правим.

Основната ни цел е постигането на перфектни резултати в нашата работа и най-вече осъществяването на трайни и ползотворни партньорства с нашите клиенти.

РАЗДЕЛ 1. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО НА “ БЪЛГАРСКА ИЗОЛАЦИОННА КОМПАНИЯ” ООД ОТНОСНО ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО

Целта на “ БЪЛГАРСКА ИЗОЛАЦИОННА КОМПАНИЯ” ООД, е да представя на своите клиенти, конкурентноспособни продукти в областта на Търговия, доставка и монтаж на хидроизолационни и строителни системи – задоволяващи техните очаквания относно качеството и потребностите им.
Нашите общи цели за развитие на Дружеството са:
– Увеличаване на годишния обем на изпълнени СМР ;
– Непрекъснато увеличаване на удоволетвореността на клиентите;
– Увеличаване на инвестициите в технологично оборудване, обучение на персонал по изискванията за качество и осигуряване на здраве и безопасност при работа;
Ръководството на “БЪЛГАРСКА ИЗОЛАЦИОННА КОМПАНИЯ”ООД, декларира, че тези цели могат да бъдат постигнати, като се ръководи от принципите за политика по качеството:

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО НА “ БЪЛГАРСКА ИЗОЛАЦИОННА КОМПАНИЯ” ООД ,

1.Осигурява приоритет на качеството при планирането и спазването на установените показатели и параметрите на процесите през всички етапи на извършването на строителството, с цел изпълнение изискванията и очакванията на клиентите, както и на приложимите изисквания на нормативните актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган, както и изискванията на фирмата.
2.Политиката по качеството, е подходяща за целите на организацията.
3.Политиката по качеството съдържа ангажимента за удовлетворяване на изискванията и непрекъснатото подобряване на ефикасността на системата за управление на качеството.
4.Политиката по качеството предлага рамка за създаване и преглеждане на целите по качеството.
5. Политиката по качеството е разгласена и разбрана от служителите във фирмата.
6.Политиката по качеството ще бъде постоянно преглеждана за нейната адекватност.
7. Лоялност към всички конкуренти , клиенти и доставчици.
8.Постоянен контакт с клиента.
9.Качеството не е резултат от санкции, а съвкупност от отговорности.

Ние съзнаваме, че бъдещето на Дружеството, неговата стабилност и дори съществуването му зависи от неговите клиенти. Ето защо:
– За нас удовлетвореността на изискванията на клиента е особено важно и затова той се поставя в центъра на вниманието на всички служители от Дружеството.
– Гарантиране на качество при извършване на СМР и спазване на сроковете и всички други условия на договорите и поръчките на клиентите, е това , което за нас има особено значение и гради с тях добрите ни взаимоотношения
Ние се стараем “БЪЛГАРСКА ИЗОЛАЦИОННА КОМПАНИЯ”ООД, да бъдат възприемани като строителна фирма, която ефикастно управлява своите основни процеси, доставящи стойност и удоволетворяваща изискванията на клиентите си по-добре от своите конкуренти.
– Нашият път към усъвършенствуване и непрекъснато подобряване на работата ни е един постоянен принцип, който допринася за ефикасността на организацията.
– Качеството означава за нас да се връщат клиентите ни, а не продуктите ни.
Ръководството съзнава, че качествените СМР и строителни продукти могат да удовлетворят изискванията на клиентите, само когато служителите в Дружеството се стремят да запазят работните си места и да осигурят перспектива на фирмата.
Ние гарантираме интересите на своите служители , като осигуряваме:
– Адекватно заплащане за постигнати резултати.
– Възможност за повишаване на квалификацията.
– Здравно и пенсионно осигуряване.

Същевременно служителите се задължават да влагат максимум усилие, старание и отговорност при изпълнение на възложените задачи, за да гарантират качеството на предлаганите продукти.

Обществото очаква от нас отговорно поведение което означава:
– Да осигурим подходяща работна среда за нашите служители.
– Да гарантираме спазването на всички изисквания от трудовото и нормативно законодателство.
– Коректно отношение към финансовите, местни и държавни институции.

Ръководството на “БЪЛГАРСКА ИЗОЛАЦИОННА КОМПАНИЯ”ООД, осъзнава , че желаният резултат може да бъде постигнат по ефективен начин, ако всички взаимосвързани дейности и ресурси в Дружеството се управляват като логически управленски , производствени и контролни процеси , които доставят принадена стойност , за постигане целите на организацията.
Непрекъснатото подобряване на тези процеси е и една постоянна цел на ръководството.
Ръководството гарантира, че изложените цели и принципи за политиката по качеството на Дружеството са известни на всички служители, че те разбират техния смисъл и значение и ще се стремят да изпълняват поставените им задачи в съответствие с тези разбирания.

Убедени сме , че КАЧЕСТВОТО е нашата гаранция за успех!

Ние от БИК (Българска изолационна компания ООД) вярваме, че всеки трябва да е най-добър в това което прави, независимо какво е то, за нас това нещо е хидроизолацията.

Comments are closed.

Scroll To Top