You are here: Home / Услуги / БИА Акаунт ООД

БИА Акаунт ООД


София, ж.к. “Бели Брези” бл.4 ет.5, ап.17
0888 328 073 / 02 958 24 08

БИА Акаунт ООД

Счетоводната си дейност започнахме през 1998 г. До момента натрупахме професионален опит във финансовата, счетоводната и данъчната сфери.

Динамично променящата се икономическа среда е предизвикателство за нас, която ни стимулира непрекъснато да търсим нови и съвременни решения за подобряване сътрудничеството с нашите клиенти.

Услуги

Абонаментно счетоводно обслужване за юридически и физически лица

 1. Разрабтване на индивидуален сметкоплан съобразен със специфичната дейност на всяка фирма;
 2. Компютърна обработка на стопанските операции,съообразно нормативните изисквания;
 3. Изготвяне на синтетични и аналитични счетоводни справки;
 4. Съставяне на счетоводен амортизационен план;
 5. Съставяне на данъчен амортизационен план, съгласно критериите на ЗКПО;
 6. Оценка на валутните разплащания и валутните наличности;
 7. Начисляване на данъци при източника по ЗКПО и ЗОДФЛ;
 8. Аналитично отчитане на матриалните запаси по средно претеглена цена.Съставяне на инвентаризационни описи към всеки един момент.Справка за движението на всеки един артикул;
 9. Изготвяне на различни видове справки за активите и псивите на предприятието;
 10. Месечно изготвяне на дневници за покупки и продажби и справка декларация по ЗДДС и тяхното подаване по електронен път;
 11. Изготвяне на счетоводни справки за наличие на вземания и задължения към трети лица.

ТРЗ, социално, здравно и пенсионно осигуряване

 1. Изготвяне на трудови договори със съответните длъжностни характеристики;
 2. Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ и подаване по електронен път;
 3. Изготвяне на граждански договори,сметка за изплатени суми и т.н.;
 4. Издаване на служебни бележки, удостоверения и др.;
 5. Попълване на платежни документи за осигурителни,здравни вноски, данъци и др.;
 6. Изготвяне на ведомости за заплати;
 7. Изчисляване на обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и др.;
 8. Своевремено подаване на информация за осигурените лица в ТД на НАП по електронен път;
 9. Изготвяне на всички видове удостоверения и справки за заверка на осигурителен и трудов стаж.

Допълнителни счетоводни услуги

 1. Съставяне на междинни счетоводни отчети;
 2. Годишно счетоводно приключване, съставяне на годишни счетоводни отчети и приложенията към тях;
 3. Попълване на данъчни декларации по ЗОДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ ,КЗО, ДОПК и др.;
 4. Текущи инвентаризации. Вътрешен одит с цел- установяване на евентуални отклонения при упражняване на данъчните права и на данъчните задължения спрямо данъчните норми;
 5. Изготвяне на документация, необходима за кандидатстване за отпускане на банкови кредити;
 6. Данъчна защита. Подготовка на документи за данъчни ревизии.

Консултации

 1. Текущи консултации и препоръки относно проблематиката на данъчното облагане, осигуряване и др.;
 2. Изготвяне на финансово-счетоводни анализи. Прогнози;
 3. Консултации по управление на човешките ресурси, трудови и извън трудови възнаграждения.

Охрана на труда

 1. Охрана на труда, включваща здравословни и безопастни условия на труд, лични и колективни предпазни средства;
 2. Трудова медицина, оценка на минималния риск на работното място и противопожарна безопастност;
 3. Първични и периодични инструктажи на персонала.

Счетоводно обслужване

Счетоводната си дейност започнахме през 1998 г. До момента натрупахме професионален опит във финансовата, счетоводната и данъчната сфери.

 

Comments are closed.

Scroll To Top