You are here: Home / Услуги / Асоциация Монтесори

Асоциация Монтесори

София, ж.к. Банишора  

Асоциация Монтесори

Асоциация Монтесори – Ръка за Ръка   е сдружение   с   цел популяризиране и прилагане на   Монтесори   метод   в цяла България

Основни цели на   Асоциацията са:

Да допринесе за развитието на духовните ценности в обществото, образователната система и образованието в Република България чрез създаването на благоприятна среда за прилагането на идеите и принципите на д-р Мария Монтесори.

Популяризирането и утвърждаването в страната на известния в цял свят Монтесори   метод .

Популяризиране основните принципи на метода Монтесори, а именно:

  1. Да се подготвят на децата за живота, който ги очаква.
  2. Да се стимулира тяхната независимост, като им се дава възможност активно да участват в собственото си обучение.
  3. Да имат възможност да изследват и   да   правят открития, взаимодействайки с предварително подготвена от възрастните среда, стимулираща развитието им.
  4. Да избират свободно дейността си, водени от вътрешната   сензитивност /чувствителните периоди/ и в следствие на този избор да развиват спонтанна концентрация, която води до появата на вътрешна дисциплина, нормализация и любов към работата, тишината и реда.
  5. Да се уважава индивидуалното развитие у децата и да се обучават с надежда, любов и вяра, че ще разкрият истинската си природа.
  6. Да се разглежда о бразованието като външна помощ в разгръщането на вродените психични сили, а работата която децата извършват, като дейност водеща до вътрешна удолетвореност и спонтанна     концентрация.

Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

Създаване условия за п рилагане,   популяризиране   и   разпространение на   Монтесори   идеите   и принципите,   подобряване   на   условията , необходими за   пълноценното развитие на пълния потенциал на децата ,   както   у дома, така   и в обществото , провеждане на курсове и обучения за Монтесори учители   в съответствие с   принципите и практиките   на метода Монтесори , подпомагане   на   професионално развитие на   Монтесори   учители в България , насърчаване за всеобщо признаване   на основните права   на детето , както е предвидено   от д-р Мария Монтесори ,   независимо от   расова, религиозна , политическа или   социална среда , сътрудничество   с други органи и   организации, които насърчават   развитието на   образованието, човешките права   и мира .

Детски градини София

Популяризирането и утвърждаването в страната на известния в цял свят Монтесори   метод .

Comments are closed.

Scroll To Top