You are here: Home / Услуги / Адвокат Атанас Борисов

Адвокат Атанас Борисов

Пловдив, бул. 6-ти Септември 144А

Адвокат Атанас Борисов

Адвокат Атанас Борисов e завършил юридическият факултет на Пловдивски университет Паисий Хилендарски през 2011г.

В периода 2011-2013г. е работил като стажант юрист в адвокатска кантора Светослава Хаджиева, специализирана в областта на данъчно и търговско право, както и в адвокатска кантора Димитър Антонов, специализирана в областта на наказателното право.

През 2013г. е вписан като член на Адвокатска колегия – Пловдив, след успешно положен адвокатски изпит по реда на закона за адвокатурата

Гражданско право:

 • съставяне на искови молби и отговори на искови молби
 • правни консултации по гражданско-правни въпроси
 • процесуално представителство и правна защита при воденето на граждански дела
 • процесуално представителство в изпълнителното производство
 • изготвяне на декларации, пълномощни, удостоверения, нотариални покани и оказване на съдействие пред нотариус
 • изготвяне на всякакъв вид сделки и договори
 • делба на имущество – съдебна и извънсъдебна

Търговско и дружествено право:

 • регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци
 • изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки, подаване на ГФО.

Наказателно право:

 • консултации по наказателно-правни въпроси
 • изготвяне на жалби и тъжби;
 • процесуално представителство и правна защита по отношение на задържан, обвиняем и подсъдим във всички фази на наказателния процес по всякакъв вид наказателни производства
 • защита правата и законните интереси на пострадалите от престъпленията физически и юридически лица и на техните наследници и правоприемници

Административно право:

 • Изготвяне на възражения срещу съставени актове за установяване на административни нарушения
 • Изготвяне на жалби и процесуално предствителство по оспорване на наказателните постановления пред съда

Вещно право и недвижими имоти

 • Съвети или представителство от адвокат по недвижими имоти и вещно право при предприемане на правни действия по отношение на недвижими имоти
 • Разпоредителни сделки с всякакъв вид движимо и недвижимо имущество (покупко-продажба, дарение и др. способи за прехвърляне на собственост)
 • Придобиване право на собственост по давност и чрез други способи
 • Имотни дела и дела за възстановяване на нарушено владение
 • Съдействие от адвокат по вещно право при нарушено право на собственост
 • Установителен, осъдителен или конститутивен иск във връзка с право на собственост

Адвокатски кантори Пловдив

Адвокат Атанас Борисов e завършил юридическият факултет на Пловдивски университет Паисий Хилендарски през 2011г.

Comments are closed.

Scroll To Top